Gegevensbescherming

Lecornet.be beheert haar websites conform de hierna gereguleerde principes: lecornet.be verplicht zich ertoe zich te houden aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en zet zich in steeds de principes van zo beperkt mogelijke gegevensopslag te respecteren.

1. Definities

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die details bevatten over persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon; daaronder vallen in het bijzonder de naam en het adres evenals de gebruikersnaam, het wachtwoord en het IP-adres. Onder het “verzamelen” van gegevens wordt verstaan het verkrijgen van gegevens.
“Verwerken” betekent opslaan, wijzigen, overdragen, blokkeren en verwijderen van gegevens. De term “gebruik” betekent elk ander gebruik, dat niet onder verwerking valt.

2. Verzameling en verwerking van gegevens

a) Contractuele relatie
In het kader van de verantwoording van de contractuele relatie tussen lecornet.be en de klant worden persoonsgegevens die door de klant worden opgegeven, verzameld en verwerkt.

3. Gebruik en overdracht van persoonsgegevens

a) Eigen gebruik
Persoonsgegevens die door de klant ter beschikking worden gesteld, worden gebruikt voor de afhandeling en uitvoering van het contract en voor de technische administratie.

b) Klantaccount
Het klantaccount dient ervoor om het de klant mogelijk te maken zijn inkoopactiviteiten uit te voeren, zijn klantaccount te beheren en zijn persoonlijke instellingen te maken.

c) Overdracht van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven of op andere wijze overgedragen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, dit voor boekhoudkundige doeleinden vereist is of dit vooraf is ingewilligd door de klant. Daaronder valt in het bijzonder de overdracht aan de pakketdienst van persoonsgegevens, met inbegrip van het telefoonnummer.

d) Overige overdracht
De verdere overdracht van gegevens vindt alleen plaats op basis van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming of op verzoek van de autoriteiten, rechtbanken en de belastingdienst of bij opeisen ervan door een derde partij op grond van een mogelijke schending van octrooirechten (auteursrecht, merkenrecht en naburige gerechtelijke bepalingen) door een octrooirechthouder.

4. Nieuwsbrief per e-mail

De klant ontvangt alleen dan een nieuwsbrief via e-mail wanneer hij vooraf expliciet heeft ingestemd met de ontvangst ervan. De nieuwsbrief kan op elk moment worden geannuleerd via de link aan het einde van elke nieuwsbrief.

5. Wissen van opgeslagen gegevens, informatie, blokkering en herroeping, contactpersoon

a) Wissen, blokkeren na beëindiging van de contractuele relatie
Bij beëindiging van de contractuele relatie of de beëindiging van elk ander gebruik worden de persoonsgegevens van de klant onmiddellijk gewist als ze niet meer nodig zijn voor de verdere uitvoering van het contract. In plaats van verwijdering wordt het account geblokkeerd wanneer dat in tegenspraak is met een wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijnen.

b) Herroeping van de toestemming
De klant kan zijn toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op elk moment en met werking voor de toekomst herroepen. Daartoe is alleen de toezending van een e-mail aan info@lecornet.be nodig. Let in dit verband op de instructies voor verwijdering conform nr. 4 a).

c) Recht op informatie, correctie, blokkering of verwijdering
Op basis van de Duitse privacywet heeft de klant recht op kosteloze informatie over de opgeslagen gegevens over zijn persoon en het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

d) Contactpersoon
Als u vragen heeft over de inzameling, de verwerking of het gebruik van persoonsgegevens en voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, richt u deze aan:

Paragraphe Printing
28, Rue des Palais
1030 Bruxelles
Belgium
info@lecornet.be

6. Wijziging van de privacyverklaring

Als lecornet.be de privacyverklaring wijzigt, wordt dat op de Homepage van de website vermeld en zullen de geregistreerde klanten daarover via e-mail worden geïnformeerd.