Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied, onderwerp en sluiting van dit contract

1. De volgende voorwaarden leggen definitief de contractuele relatie vast tussen Lecornet.be, vertegenwoordigd door algemeen Paragraphe Printing, 28 rue des Palais 1030 Brussels – Belgium, btw nummer BE 0547.902.421, en de desbetreffende opdrachtgever.

2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Voorwaarden die in tegenspraak zijn met deze algemene voorwaarden van de opdrachtgever of daarvan afwijken, worden niet erkend, tenzij de opdrachtnemer daarmee uitdrukkelijk afzonderlijk heeft ingestemd.

3. Ze gelden zowel voor consumenten als voor bedrijven. Een verbruiker, zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, is iedere natuurlijke persoon, die de bestelling uitvoert met een doel dat in hoofdzaak noch kan worden toegeschreven aan zijn/haar bedrijfsmatige activiteiten noch aan zijn/haar zelfstandige beroepsmatige activiteiten. Een ondernemer, zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of een rechtsbevoegde vennootschap, die bij de bestelling in het kader van zijn/haar zakelijke of zelfstandige beroepsactiviteit handelt.

4. Voorwerp van het onderhavige contract is het bedrukken of beplakken van artikelen voor de opdrachtgever en/of de verkoop van artikelen door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever kan een artikel bestellen via de website van de opdrachtnemer. Na het verzenden van de bestelling, zal de opdrachtgever een orderbevestiging ontvangen, waarin zijn gegevens en zijn bestelling nogmaals worden vermeld. Deze orderbevestiging is nog geen aanvaarding van een contractsluiting. De opdrachtgever zal, indien de opdrachtnemer het aanbod aanneemt, van deze binnen 2 dagen een verklaring van contractaanvaarding of een verzendbevestiging ontvangen. Indien de opdrachtgever een dergelijke verklaring niet binnen de gestelde termijn ontvangt, is hij niet langer gebonden aan zijn bestelling.

6. De tekst van het contract en de algemene voorwaarden zullen na de bestelling per e-mail aan de opdrachtgever worden gestuurd. Daarnaast kan de opdrachtgever, die een klantaccount heeft aangemaakt, de desbetreffende bestellingen op elk moment via zijn klantaccount opvragen.

7. De contractsluiting vindt uitsluitend in de Duitse taal plaats. Wanneer de opdrachtgever een handelaar is, is het Duitse recht van toepassing.

8. Alle prijzen zijn brutoprijzen in euro´s.

§ 2 Afhandeling van het desbetreffende contract, verzendkosten

1. Bij contractsluiting is de betaling van de koopsom direct opeisbaar. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende betalingsmodaliteiten. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bepaalde betalingsopties uit te sluiten voor buitenlandse leveringen, bij eerste bestellingen of om andere redenen.

2. Wanneer bij een rembourszending de aanname wordt geweigerd, worden de bijkomende kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3. De opdrachtnemer heeft het recht zich terug te trekken uit het contract wanneer hij, ondanks de sluiting van een desbetreffend koopcontract, het onderwerp van het contract niet ontvangt; de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer met betrekking tot opzet of nalatigheid blijft onaangetast. De opdrachtnemer dient de opdrachtgever in dat geval onmiddellijk op de hoogte te stellen van het feit dat het artikel niet beschikbaar is en, in het geval van een reeds uitgevoerde tegenprestatie, die onmiddellijk te restitueren. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in dit geval een in prijs en kwaliteit gelijkwaardig artikel aan te bieden met als doel een nieuw contract af te sluiten voor de aankoop van een in prijs en kwaliteit gelijkwaardig artikel.

4. Voor zover het gaat om een wederzijdse commerciële transactie zoals bedoeld in het Duitse wetboek van koophandel moet de opdrachtgever direct na aflevering het bestaande artikel controleren. Dit geldt met name voor wat betreft de volledigheid van de artikelen en het desbetreffende correcte functioneren ervan. Gebreken die hierbij vastgesteld worden of zonder verder onderzoek vastgesteld kunnen worden, dienen onmiddellijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Een gedetailleerde beschrijving van de gebreken dient te worden bijgevoegd. Indien de opdrachtgever nalaat daarvan melding te maken, dan wordt het artikel geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gaat om een gebrek dat tijdens het onderzoek niet te detecteren was.

5. Gebreken in de artikelen, die in het kader van een reglementair onderzoek conform paragraaf 4 niet worden gedetecteerd, dienen na de ontdekking ervan direct te worden meegedeeld aan de opdrachtnemer, voor zover het gaat om een wederzijdse commerciële transactie; anders wordt het artikel ook met betrekking tot dit gebrek geacht te zijn goedgekeurd.

§ 3 Garantie en aansprakelijkheid

1. Bij gebreken aan de artikelen is de opdrachtnemer in principe aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (§§ 434 en daaropvolgende BGB, §§ 651 artikel 1, 434 en daaropvolgende BGB).

2. Het artikel is in overeenstemming daarmee vrij van materiaalfouten, als het de overeengekomen hoedanigheid heeft. Dit geldt in het bijzonder als de opdrachtnemer de opdrachtgever monsters heeft gestuurd en deze door de klant zijn bevestigd. Wanneer de hoedanigheid niet overeengekomen is, is het artikel vrij van materiaalfouten, wanneer het geschikt is voor het gebruik dat in het contract vereist is of anders voor het gewoonlijke normale gebruik en een hoedanigheid bezit die bij gelijksoortige artikelen gebruikelijk is en die de besteller op basis van het type artikel verwachten kan.

3. Voor zover niet anders is overeengekomen, voert de opdrachtnemer alle opdrachten uit op basis van de afdrukgegevens die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. De gegevens mogen alleen in die bestandsformaten ter beschikking te worden gesteld, die zijn goedgekeurd door de opdrachtnemer (PDF, JPEG). Bij kleurenreproducties kan geen bezwaar gemaakt worden tegen kleine afwijkingen van het origineel die in alle productieprocessen kunnen optreden. De opdrachtgever is verplicht om de door hem doorgegeven afdrukgegevens vooraf zorgvuldig te controleren en te verifiëren of deze geschikt zijn voor de uit te voeren drukopdracht. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van deze gegevens, zelfs wanneer er sprake is van fouten bij datatransmissie of van de gegevensdrager en deze niet verwijtbaar zijn aan de opdrachtnemer.

4. Indien de opdrachtgever een ondernemer is, bedraagt de garantietermijn van de rechten uit hoofde van § 3 BGB 437 nr. 1 en nr. 3 BGB voor nieuwe producten en in afwijking van § 438 par.1 nr. 3 BGB, een jaar na het wettelijke verjaringsbegin. Voor consumenten geldt in het geval van § 438 par. 1 nr. 3 BGB de wettelijke garantietermijn van twee jaar.

5. Indien de opdrachtgever een ondernemer is, is voor gebruikte artikelen garantie uitgesloten. Aan consumenten wordt voor gebruikte artikelen de garantietermijn van de rechten uit hoofde van § 3 BGB 437 nr. 1 en nr. 3 BGB en in afwijking van § 438 par.1 nr. 3 BGB tot een jaar na het wettelijke verjaringsbegin verkort.

6. De opdrachtnemer is in principe niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door lichte nalatigheid.

7. De beperkingen van de aansprakelijkheid in overeenstemming met de voorgaande alinea´s 4, 5 en 6 zijn niet van toepassing op schade als gevolg van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid bij het te kwader trouw verzwijgen van gebreken, bij vorderingen op basis van de wet op productaansprakelijkheid, in het geval van opzet of grove nalatigheid en schending van verplichtingen, waarvan de vervulling de goede uitvoering van de opdracht in essentie mogelijk maken en waarvan de opdrachtgever kan aannemen dat deze regelmatig worden nagekomen.

8. Bij de indiening van een vordering wegens gebreken tegen de opdrachtnemer, heeft de opdrachtgever recht op aanvullende prestaties, d.w.z. het opheffen van het mankement of levering van een product zonder gebreken. Zijn overige rechten op grond van § 437 BGB blijven onaangetast. De opdrachtnemer kan, zonder afbreuk aan § 275 par. 2 en 3, de door de opdrachtgever gekozen aanvullende prestaties weigeren, wanneer die alleen mogelijk zijn tegen onevenredige kosten. Daarbij dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met de waarde die het artikel in een toestand zonder gebreken heeft, de betekenis van het gebrek en de overweging of het andere type aanvullende prestaties zonder ernstige nadelen voor de opdrachtgever gebruikt kan worden. De vordering van de opdrachtgever beperkt zich in dit geval tot het andere type aanvullende prestaties; het recht van de opdrachtnemer om ook die te weigeren op basis van de voorwaarden uit paragraaf 1 blijft onaangetast.

9. Wanneer de opdrachtnemer voor het doel van de aanvullende prestaties een product zonder gebreken levert, dan kan hij van de opdrachtgever, die ondernemer is, krachtens §§ 346-348 BGB, teruggave van het product met de fout verlangen. Indien de opdrachtgever een consument is, kan de opdrachtnemer van hem eveneens op grond van 346-348 BGB teruggave van het product met de fout verlangen, maar alleen met dien verstande dat gebruik ervan niet terugbetaald of door hun waarde vervangen hoeft te worden.

10. Mocht na verificatie van het artikel waarover geklaagd is, blijken dat de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor het defect dan behoudt deze zich het recht voor om de kosten van de ongegronde claim van de opdrachtgever terug te vorderen.

11. De opdrachtgever is in ieder afzonderlijk geval verplicht om te controleren of de waren conform de overeenkomst zijn uitgevoerd. Daarnaast is hij verplicht om de voor- en tussenproducten die aan hem ter correctie zijn toegestuurd in ieder afzonderlijk geval te controleren. Het risico van eventuele fouten gaat over op opdrachtgever als de voor- en tussenproducten door hem zijn vrijgegeven voor het drukken en/of produceren, tenzij het hierbij gaat om fouten die zijn ontstaan of pas konden worden herkend in het productieproces na de vrijgave. Hetzelfde geldt voor alle overige vrijgaveverklaringen van de opdrachtgever.

12. Het risico van toevallige vernietiging van de bestelde waren en de beschadiging van de waren tijdens het transport naar de opdrachtgever/ontvanger van de waren gaat over op de opdrachtgever op het moment dat de zending is overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert of op het moment dat de waren voor de verzending de fabriek van de opdrachtnemer hebben verlaten. Als de verzending op wens van de opdrachtgever wordt uitgesteld gaat het risico hiervoor op hem over op het moment van de melding dat de goederen klaar zijn voor verzending. Als de koper een consument is, dan gaat het risico van toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van het verkochte voorwerp pas op de verkoper over met de overdracht van het voorwerp. Dit geldt ook bij verkopen waarbij de verkoper voor de verzending zorg moet dragen. Als de koper in verzuim is met betrekking tot het aannemen van het geleverde voorwerp wordt dit gelijkgesteld aan een overdracht.

13. Als het om een opdracht gaat tussen twee handelsondernemingen in de zin van het (Duitse) wetboek van koophandel, is de opdrachtgever verplicht de bestelde waren onmiddellijk na levering te controleren. Als hierbij gebreken worden vastgesteld moeten deze onmiddellijk schriftelijk aan de opdrachtnemer worden meegedeeld. Hierbij moet een gedetailleerde beschrijving van het gebrek worden gevoegd. Als de opdrachtgever deze melding nalaat dan gelden de waren als goedgekeurd, tenzij het om een gebrek gaat dat bij deze controle niet kon worden ontdekt.

14. Retourzendingen van welke aard dan ook moeten met de opdrachtnemer worden overlegd. Ongefrankeerde retourzendingen van de waren worden niet aangenomen. Bij gerechtvaardigde reclamatie vergoedt de opdrachtnemer de standaard verzendkosten.

15. Bij reproducties in kleur kunnen in alle productieprocessen kleine afwijkingen van het origineel voorkomen waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt. Dat geldt ook voor een vergelijking tussen het eindproduct en overige voorbeelden, bijv. drukproeven en uitdraaien, ook als deze door ons zijn gemaakt.

16. Voor afwijkingen in de kwaliteit van het gebruikte materiaal is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot de hoogte van de opdrachtwaarde.

17. Als de opdrachtgever ook na daarom te zijn gevraagd geen uitdraai van de drukgegevens ter beschikking heeft gesteld en ook geen door de opdrachtnemer gemaakte drukproef heeft afgenomen is de opdrachtnemer ontslagen van iedere aansprakelijkheid. Reclamaties worden in dit verband niet erkend.

18. Gebreken, die een deel van de geleverde waren betreffen geven niet het recht, de volledige levering af te keuren, tenzij de opdrachtgever geen belang heeft bij de gedeeltelijke levering.

19. Meer- of minderleveringen tot 10 % van de bestelde hoeveelheid moeten worden geaccepteerd. Hiertoe behoren ook misdrukken, inschietvellen, inrichtingsexemplaren voor bewerkingsmachines en bij de productie verkeerd gesneden bovenste en onderste vellen die niet zijn uitgesorteerd.

20. Bij een gebrek aan de geleverde waren, waarvoor de opdrachtnemer verantwoordelijk is, heeft deze het recht om naar keuze het gebrek achteraf te herstellen of een vervangende prestatie te leveren. Als het achteraf herstellen van het gebrek niet is gelukt, dan heeft de opdrachtgever het recht om te kiezen voor een vermindering van de koopprijs of de ontbinding van de overeenkomst.

21. Verdergaande aanspraken van de opdrachtgever zijn uitgesloten ongeacht de rechtsgrond waarop deze zijn gebaseerd. Voor schade die niet het geleverde voorwerp betreft, accepteert de opdrachtnemer geen aansprakelijkheid. In het bijzonder is aansprakelijkheid uitgesloten voor niet gerealiseerde winsten en overige financiële nadelen van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor alle schade, die is veroorzaakt door de werknemers, vertegenwoordigers en uitvoeringsassistenten van de opdrachtnemer.

22. Voor schade in verband met verzuim en de schending van verplichtingen die wezenlijk zijn voor de overeenkomst is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor voorzienbare schade.

23. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten als het geleverde voorwerp door de opdrachtgever of door derden is gewijzigd, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de fout of de schade niet is veroorzaakt door deze wijzigingen.

24. Alle originelen die aan de opdrachtnemer zijn gegeven worden door hem zorgvuldig behandeld. Als deze worden beschadigd of zoekraken kan de opdrachtnemer hiervoor slechts aansprakelijk gesteld worden tot de materiaalwaarde. Verdergaande aanspraken van welke aard dan ook zijn uitgesloten.

25. De hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij grove nalatigheid en opzettelijk handelen.

26. Voor consumenten gelden de wettelijke garantievoorschriften. Voor ondernemers en kooplieden in de zin van het (Duitse) wetboek van koophandel bedraagt de garantieperiode één jaar vanaf de levering van de waren

§ 4 Eigendomsvoorbehoud, risico-overdracht en achterstand

1. Het geleverde artikel blijft het eigendom van de opdrachtnemer totdat dit volledig is betaald.

2. In het geval de opdrachtgever een ondernemer is en het een verkoop met verzending betreft, gaat het risico reeds bij overdracht aan het transportbedrijf over op de ondernemer. Voor consumenten vindt de risico-overdracht pas plaats bij de overdracht van het artikel aan de opdrachtgever.

3. De opdrachtgever die geen consument is, raakt in gebreke wanneer hij niet binnen 30 dagen na de vervaldag heeft betaald. Consumenten raken eveneens in gebreke binnen 30 dagen na de vervaldag wanneer ze op deze consequentie in de factuur of verzoek om te betalen worden gewezen.

§ 5 Rechten van derden

1. De opdrachtgever is verplicht om de wettigheid van de opgedragen diensten zelf te controleren. Dit geldt met name voor het geval dat de diensten van de opdrachtnemer mededingingsrechten, auteursrechten, merkenrechten of naburige gerechtelijke bepalingen schenden.

2. De opdrachtgever dient eveneens te garanderen dat de afbeeldingen, teksten, foto´s en bestanden die hij aan de opdrachtnemer heeft overgedragen voor de contractueel vastgelegde prestaties, die door de opdrachtnemer moeten worden uitgevoerd, niet in strijd zijn met enige wettelijke voorschriften en / of rechten van derden.

3. Indien een derde partij op basis van de vorige punten 1 en 2 ten opzichte van de opdrachtnemer rechten geldend maakt, moet de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte brengen. De opdrachtgever verplicht zich ertoe de opdrachtnemer in dit opzicht van alle aansprakelijkheden ten opzichte van derden te vrijwaren, de opdrachtnemer te ondersteunen bij zijn juridische verdediging en de kosten van een redelijke juridische verdediging te dragen, voor zover de opdrachtnemer niet medeschuldig is.

§ 6 Slotbepalingen

1. Op de onderhavige algemene voorwaarden en op het desbetreffend gesloten contract is uitsluitend het Duitse recht van toepassing met uitzondering van het VN-kooprecht, in het geval de opdrachtgever geen consument is.

2. Indien de partijen geregistreerde handelaren zijn, wordt overeengekomen voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met de onderhavige overeenkomst, als jurisdictie de stad te kiezen waar de opdrachtnemer gevestigd is.

3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden in hun geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast.